VODP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO VELKOOBCHOD

Platné od 7. 10. 2021

 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod.

1. Úvodní ustanovení

 1. V případě, že nebyly sjednány jiné podmínky písemnou smlouvou, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“ (dále jen „VODP“), vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní vztahy, vznikající mezi společností ThermVisia s. r. o., IČO: 05709407, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, zapsanou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 269344 (dále jen „ThermVisia“), jako prodávajícím, resp. poskytovatelem a kupujícím, resp. odběratelem (dále jen „odběratel“) uvedeným v kupní smlouvě či jiné smlouvě (dále jen „smlouva“).
 2. Veškerá prezentace zboží a služeb ThermVisia umístěná v katalogu, reklamě nebo ve webovém rozhraní je informativního charakteru a ThermVisia není povinna uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je toto zboží nebo služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Smlouva mezi odběratelem a ThermVisia vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako smlouva (kupní, o poskytnutí služeb atp.) a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e- mailem nebo poštou) odběratelem ThermVisia a písemným přijetím objednávky odběratele ThermVisia (e-mailem nebo poštou).
 3. Smlouvou se ThermVisia zavazuje, že odběrateli odevzdá zboží/věc, která je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, resp. že poskytne služby ve smlouvě uvedené a odběratel se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí ThermVisia kupní cenu, resp. zaplatí cenu poskytnutých služeb.
 4. Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 občanského zákoníku se pro smlouvu vylučuje.
 5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu odběratele překlad textu smlouvy do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 6. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VODP.
 7. VODP tvoří nedílnou součást smlouvy.
 8. Smluvní vztah ze smlouvy vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), v souladu s ustanovením odst. 1.2 VODP.

2. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění smlouvy je dodávka zboží nebo poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě (dále jen „předmět plnění“).

3. Cena plnění

 1. Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích ThermVisia (dále jen „nabídka“) nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.3.1 Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích ThermVisia (dále jen „nabídka“) nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.
 2. Cena předmětu plnění napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v nabídce uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.
 3. Veškeré kalkulace ceny předmětu plnění jsou nezávazné a ThermVisia není povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto předmětu plnění. Odběratel bere na vědomí, že ThermVisia není povinna uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnosti ze smluvních vztahů vůči ThermVisia.

4. Dodací lhůta

 1. Dodací lhůta je vždy uvedena ve smlouvě nebo v potvrzení přijetí objednávky ThermVisia.
 2. Dodací lhůta je uváděna v kalendářních týdnech.
 3. Dodací lhůta je splněna předáním předmětu plnění dopravci k přepravě. Doba přepravy není součástí dodací lhůty a trvá standardně 24 hodin po ČR, 2 až 3 dny na Slovensko, a až týden po státech EU. Dodací lhůta se může prodloužit o dobu, po kterou trvá případná překážka způsobená vyšší mocí. Vznik a skončení překážky sdělí ThermVisia bez prodlení odběrateli.
 4. ThermVisia má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinna sdělit odběrateli.
 5. Lhůta pro dodání předmětu plnění začíná běžet dnem následujícím po splnění podmínek:
  • případná sjednaná záloha je připsána na účet ThermVisia;
  • objednávka je řádně potvrzená ThermVisia (viz odst. 1.2 VODP).
 6. ThermVisia si vyhrazuje právo dřívějších dodávek než uvedených ve smlouvě nebo ve VODP.

5. Dodací podmínky

 1. Odběratel po předchozí dohodě s ThermVisia volí některý z následujících způsobů dopravy:
  • po dohodě osobní odběr v Praze,
  • kurýrní služba s dobírkou (nezávislý dopravce),
  • kurýrní služba bez dobírky (nezávislý dopravce),
  • rozvoz na místo určené odběratelem (ThermVisia - za smluvních podmínek).
 2. Odběratel zaplatí ThermVisia náklady na dopravu dle způsobu dopravy uvedených v odst. 5.1 VODP, u variant 5.1.2 až 5.1.4 formou zvláštní položky ve faktuře.
 3. ThermVisia je oprávněna plnit předmět smlouvy i částečně a odběratel je povinen částečné plnění přijmout.
 4. Bude-li odběratel v prodlení delším 10 kalendářních dnů s převzetím předmětu plnění, vyzve jej ThermVisia písemně k převzetí předmětu plnění v náhradní lhůtě 14 kalendářních dnů a současně ho bude informovat o tom, že mu bude účtováno skladné (v případě zboží) a že má v úmyslu předmět plnění prodat třetí osobě. Takový předmět plnění bude ThermVisia skladovat maximálně po dobu 6 týdnů. Nevyzvedne-li si odběratel předmět plnění ani po uplynutí doby 6 týdnů, je ThermVisia oprávněna odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok ThermVisia na náhradu škody způsobené prodlením odběratele s převzetím předmětu plnění a úhradu skladného.
 5. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno předmět plnění doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu plnění, resp. náklady spojené s jiným způsobem dopravy.

6. Platební podmínky

 1. Odběratel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za předmět plnění včetně případného dopravného, nákladů na balení a DPH.
 2. Po vzájemné dohodě se ve smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady ceny:
  • na základě faktury po poskytnutí předmětu plnění,
  • 100 % záloha vč. DPH předem,
  • dobírka (autodoprava, pošta),
  • částečná záloha + doplatek na základě faktury po poskytnutí předmětu plnění.
 3. Při variantě 6.2.1 vzniká ThermVisia právo na vyúčtování ceny (fakturaci) dnem předání předmětu plnění odběrateli nebo prvnímu dopravci.
 4. Pokud není stanoveno jinak, splatnost ceny je do 14 dnů ode dne doručení faktury, přičemž cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky ceny na účet ThermVisia. V případě prodlení s úhradou faktury sjednávají ThermVisia a odběratel smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 5. ThermVisia je oprávněna požadovat zaplacení ceny i při částečném plnění smlouvy a odběratel je povinen cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.
 6. Vlastnická práva k předmětu plnění dle každé smlouvy přechází na odběratele až po uhrazení ceny v plné výši na účet ThermVisia.
 7. Žádná část ceny nesmí být uhrazena postoupením pohledávek třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky odběratele, kterou má vůči ThermVisia, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
 8. ThermVisia zasílá faktury fyzicky či elektronicky na předem stanovenou e-mailovou adresu dohodnutou mezi ThermVisia a odběratelem. V případě, že odběratel neupozorní ThermVisia na změnu e-mailové adresy, neodpovídá ThermVisia za odeslání faktury na neaktuální e-mailovou adresu.

7. Smluvní pokuty

 1. Bude-li odběratel v prodlení se zaplacením nebo doplacením ceny ThermVisia, je odběratel povinen zaplatit ThermVisia smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. Odstoupení od smlouvy

 1. ThermVisia může od smlouvy odstoupit v případě, že je odběratel v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy. Dále je ThermVisia oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy odběratelem nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.
 2. ThermVisia je mimo případů stanovených zákonem oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodu zjevné chyby v ceně předmětu plnění, vyprodání zásob, nedostupnosti předmětu plnění, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel předmětu plnění přerušil / omezil / zastavil výrobu nebo dovoz předmětu plnění. ThermVisia bezodkladně informuje odběratele o odstoupení a vrátí mu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, a to převodem na bankovní účet odběratele.
 3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné (včetně e-mailu či datové zprávy) a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
 4. Odstoupí-li ThermVisia od smlouvy (příp. části plnění), je odběratel povinen vrátit ThermVisia do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy poskytnutý předmět plnění (příp. část, jehož se odstoupení týká).
 5. ThermVisia neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost poskytnutí předmětu plnění v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednaný předmět plnění není ve lhůtě žádané odběratelem na trhu dostupný. ThermVisia v takovém případě bude odběratele písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného předmětu plnění vůbec, přičemž odběrateli tímto nevzniká vůči ThermVisia žádné právo na náhradu újmy. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí odběratel ThermVisia písemně, a to ve lhůtě vyznačené na sdělení ThermVisia. Pokud tak neučiní, má se za to, že odběratel od smlouvy nebo její části odstupuje a ThermVisia automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek předmětu plnění.
 6. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a skladného.

 

9. Jiná ustanovení

 1. Při prodlení odběratele s převzetím předmětu plnění delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši 0,05 % z ceny skladovaného předmětu plnění, nejméně však 50,- Kč bez DPH za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.
 2. Nezaplacení ceny za předmět plnění ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 3. Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co do barevnosti a detailů provedení.
 4. ThermVisia je oprávněna používat obchodní firmu, název či jméno odběratele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

10. Ochrana osobních údajů

 1. Zásady ochrany osobních údajů a informace pro subjekty údajů jsou k dispozici na webové stránce ThermVisia v sekci „Podmínky ochrany osobních údajů“.
 2. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat ThermVisia o změně ve svých osobních údajích.
 3. Smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány ThermVisia, a to i po jejich splnění. Smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně ThermVisia, případně osoba pověřená ThermVisia archivací. Tato není oprávněna zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

11. Reklamační řád

 1. Tyto VODP stanoví postup při uplatnění a vyřízení práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“) u předmětu plnění poskytnutého odběrateli ThermVisia.
 2. Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není ve smlouvě nebo těchto VODP uvedeno jinak.
 3. Odběratel je povinen prohlédnout předmět plnění s náležitou péčí bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody předmětu plnění na odběratele a opětovně před jeho použitím.
 4. V případě, že předmět plnění byl dodán v jiném množství, jakosti či provedení, než určuje smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u ThermVisia bez zbytečného odkladu, nejpozději v níže stanovených lhůtách. Nedojde-li v těchto lhůtách k reklamaci, považuje se předmět plnění za řádně poskytnutý. Zároveň s písemnou reklamací je odběratel v takovém případě povinen předložit reklamovaný předmět plnění a příslušné dodací listy.
 5. Zjevné vady předmětu plnění musí být odběratelem písemně oznámeny ThermVisia, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí předmětu plnění, a skryté vady ihned po jejich zjištění, nejpozději do 3 měsíců od převzetí předmětu plnění. To se však netýká:
  • u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla při převzetí odběratelem,
  • nebo to vyplývá z povahy věci.
 6. ThermVisia odpovídá odběrateli, že předmět plnění při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá odběrateli, že v době, kdy věc převzal:
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které ThermVisia nebo výrobce popsal, nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu předmětu plnění a na základě reklamy jimi prováděné,
  • předmět plnění se k účelu, který pro jeho použití ThermVisia uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druh obvykle používá,
  • předmět plnění odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je předmět plnění v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • předmět plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Projeví-li se vada předmětu plnění v průběhu dvou měsíců od převzetí, má se za to, že předmět plnění byl vadný již při převzetí.
 8. Odběratel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, nebo pokud při převzetí předmětu plnění věděl, že předmět plnění má vadu anebo pokud vadu způsobil sám odběratel.
 9. Vyskytne-li se u předmětu plnění při dodání či v průběhu záruční doby vada, má odběratel právo uplatnit práva z vadného plnění (vadu či vady reklamovat). Za vadu nelze považovat změnu předmětu plnění, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, údržby, zásahu vyšší moci nebo neoprávněného zásahu či nevhodné manipulace v rozporu s návodem či poučení poskytnutého odběrateli nejpozději při dodávce předmětu plnění.
 10. ThermVisia je povinna uznané vady předmětu plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace takto:
  • je-li dodání vadného předmětu plnění podstatným porušením smlouvy, může odběratel:
   • požadovat odstranění vady dodáním nového předmětu plnění bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu plnění, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může odběratel požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má odběratel právo na bezplatné odstranění vady,
   • požadovat odstranění vady opravou předmětu plnění,
   • požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění,
   • odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění,
  • je-li dodání vadného předmětu plnění nepodstatným porušením smlouvy, může odběratel:
   • požadovat odstranění vady opravou předmětu plnění,
   • požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění.
 11. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem převzetí předmětu plnění od ThermVisia nebo okamžikem, kdy ThermVisia předá předmět plnění prvnímu dopravci do místa určení. Při převzetí předmětu plnění od dopravce je odběratel povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen uvede odběratel tuto informaci do předávacího protokolu dopravce.
 12. V případě uznání vady předmětu plnění nahradí ThermVisia pouze hodnotu řádně reklamovaného předmětu plnění.
 13. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na předmětu plnění nemá odkladný účinek na zaplacení ceny v termínu splatnosti.
 14. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamovaný předmět plnění kompletní (pokud není nekompletnost či jiné množstevní vady předmětem reklamace).
 15. Reklamaci uplatňuje odběratel písemně (reklamačním zápisem). Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:
  • adresu a označení ThermVisia,
  • název předmětu plnění,
  • datum dodání předmětu plnění a sepsání reklamace,
  • specifikaci objednávky, smlouvy, dodacího listu, osvědčení o kvalitě případně jiných dokladů k dodávce předmětu plnění,
  • popis vad (vady) a množství (počet kusů) vadného předmětu plnění,
  • volbu práva z titulu vadného plnění (způsob vyřízení reklamace – viz odst. 11.10 VODP). Odběratel je oprávněn požadovat vyřízení jedné reklamace různými alternativními (podpůrnými) způsoby,
  • případně další vhodné důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace (foto apod.),
  • v případě, že nebude reklamační zápis obsahovat výše uvedené informace, prodlouží se lhůta pro vyřízení reklamace o dobu do doručení jejich dodatečného doplnění ThermVisia. Odběratel je povinen v běžné pracovní době umožnit ThermVisia či jím pověřené osobě prověřit reklamované vady předmětu plnění na místě, kde se předmět plnění nachází (pokud nebude možné reklamovaný předmět plnění doručit zpět ThermVisia v souladu s odst. 11.4 VODP).
 16. Reklamační zápis se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž:
  • jedno je určeno pro ThermVisia,
  • jedno si ponechá odběratel.

12. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.
 2. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (odběratel nebo ThermVisia) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (odběratele nebo ThermVisia) a adresát (odběratel nebo ThermVisia) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (odběratel nebo ThermVisia) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.
 3. Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.
 4. Odběratel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany ThermVisia souvisejících s předmětem plnění nebo podnikem ThermVisia na adresu elektronické pošty odběratele.
 5. Smlouva a tyto VODP se řídí českým právem. Práva a povinnosti stran výslovně neupravené smlouvou nebo těmito VODP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 6. Odběratel a ThermVisia se dohodli, že všechny spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, sporů z jejího zajištění, výkonu či ukončení práv tohoto právního vztahu vznikajících nebo s ním souvisejících, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení